Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

molijka
molijka
2928 64c9

May 17 2015

molijka
Storr, Scotland.
molijka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 12 2015

molijka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
molijka
molijka
Reposted fromfelicka felicka viaoll oll
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaoll oll
molijka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
molijka

bookshelfporn:

The Old Butcher’s Bookshop - Paris

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabookart bookart
molijka
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viamezzanine mezzanine
molijka
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viamezzanine mezzanine
molijka
6818 36cf 500
Reposted frompesy pesy viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

May 06 2015

molijka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
molijka
0412 5c2d 500

May 05 2015

molijka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
molijka
5422 ab42 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaproof proof
molijka
5319 3524
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaoll oll
molijka
0891 ddd2
molijka
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl